9
888

75+ Kumpulan Contoh Geguritan Lengkap dengan Berbagai Tema !

Pastinya kalian pernah bukan waktu masa sekolah menengah pertama menjumpai pelajaran bahasa jawa yang materinya tentang aksara jawa atau contoh geguritan (puisi bahasa jawa). Sudah tau kah kalian apa definisi dari geguritan itu?

Jika belum tau apa definisi dari geguritan, nanti akan di bahas secara singkat di bawah ini. Namun kalau ingin penjelasan lengkapnya kalian dapat membacanya di bawah ini untuk lebih jelasnya, Lengkap beserta struktur dan jenis-jenis geguritan semua sudah di rangkum untuk kalian.

Berikut di bawah ini adalah geguritan lengkap yang dibedakan berdasarkan jenis dan tema yang akan di bahas.

Selamat Membaca !

Artikel Terkait : Pengertian Geguritan Beserta Ciri-ciri, Struktur, dan Jenis-jenisnya

Kumpulan Contoh Geguritan Bahasa Jawa

Di bawah ini ada beberapa geguritan yang dibuat dari tema yang berbeda, kalian bisa mengcopy nya untuk tugas sekolah, atau di tulis di buku pribadimu. Kalau kamu suka membuat puisi dalam bahasa jawa bisa juga untuk dijadikan referensi untuk membuat puisi yang baru lagi.

Kumpulan contoh geguritan ini di ambil dari berbagai sumber yang valid. Berikut adalah 75+ contoh puisi bahasa jawa lengkap semua tema ada disini

Contoh Geguritan Tema Lingkungan

Lintang Panjer Rahina

Nalika bumi isih sepi
Lintang panjer rahina wis tangi
Menehi Pepadhang sagung dumadi
Kang wiwit gumregah ngupaya rejeki

Para among tani wis ndalidir mecaki galengan
Mbok bakul sinambiwara wus sengkut makarya
Para ngulama tumungkul mengestu puja
Para santri wiridan ngaji

Jago kluruk sesautan
Melu tasbeh marang pangeran
Ndonya wis gagat rahina
Maringi kalodhangan janma ngupadi pangupajiwa

Slamet SA
(Sumber: geguritan.com)

Alam Indahku

Ati sing lara dadi waras
Yen ndeleng apike alam iki
Pikiran sing lesu dadi tuntas
Ndeleng ciptan sing Kuasa

Matur syukur marang Gusti
Sing wis nyiptake bumi iki
Lan saisine
Kita kudu ngrawat alam iki
Marang dunya kang luwih apik

Artikel Terkait : Pengertian Frasa Terlengkap | Ciri-ciri, Jenis, Beserta Contohnya

Contoh Geguritan Tema Gagrak Lawas

Sun Nggeguriti
Kahanan arek jaman saiki
Siphat pemudha-pemudhi
Srawunge saya ndadi-ndadi
Raket wewekane sepi
Tan kadi jaman nguni
Srawunge sarwa ngati-ati

Yen manut wasiteng tama
Priya srawung lan wanita
Gampang kena panggoda setan
Nerak ing laku susila
Temah darbe jeneng ala
Wusananing tibeng papa

Contoh Geguritan Tema Gagrak Anyar

(R. Widiyati)

Daksebar kembang mlathi
Ing Taman Makam Pahlawan
Kusuma Bangsa kang sejati
Luhku tumetes… tes… netesi bumi
Aku rumangsa dosa

Durung bisa melu labuh negara
Amung sekar mlathi iki
Tandha setya lan janji
Bakal melu napak suci
Labuh nagri alelandhesan ati suci
Dadi pepenget Agustus iki dina mulya lan suci

Contoh Geguritan Tema Ibu

Part 1 Tema Ibu”

Tresna asih ibu
Ora ana kang bisa ngganteke
Kesabaran ibu kang kebak wutuh
Ora bisa daklaleke

Do’a ibu kang tulus
tansah ngiringi awakku
pengorbanane kang tanpa wates
ora bisa winales

Ibu . . .
pituturmu bakal dakrungu
tresna asihmu marang aku
ora bakal puput
Pandongaku ibu…
Muga Gusti tansah nyembadani

Part 2 Tema Ibu

Ibu
anakmu kang dak wanti wanti
Kang dak kawatirake
Kak kok titipake ana pawiyatan luhur iki

Iki anakmu
Kang durung isa nyenengke ibu
Kang durung bisa nyenengke keluarga
Kang isih dadi tanggunganmu ibu

Nanging ibu
Anakmu iki bakal banggakke ibu
Banggakke keluarga kabeh
Anakmu rak bakal nyerah bu

Kanggo nyekel lintang ana langit
Kang kadhang ditutup mendhung
Kang kadhang mripat wae wis ora bisa weruh
Nanging anakmu iki janji ibu

Part 3 Tema Ibu

Anggerku

Ngger,
Biyung nyuwun ngapura
Ora bisa dadi biyung kang sampurna
Ora bisa nglegakne atimu

Ngger,
Uripku kebak kaluputan
Ngiwa luput, nengen luput
Rumangsaku aku wis manut
Bangun turut karo sing jare winasis
Nanging nyatane isih tetep luput lan diluputne

Lara atine biyung, ngge
Kepengin crita wae,
Ora enek sing gelem krungu
Apa maneh sambat, mung arep digeguyu
Kabeh wis ora percaya karo biyung

Kabeh ki nyatane ngapusi
Nanging biyung isih tetep percaya, ngger
Mung siji sing ora bakal ngapusi
Gusti Kang Maha Agung

Contoh Geguritan Tema Pahlawan

Part 1 Tema Pahlawan

Pahlawanku
Wutahing ludirmu
Nyiram ibu pertiwi
Nadyan sang ibu
Kudu muwun sedhih
Karajang-rajang manahe
Karujit-rujit rasa pangrasane

Pahlawanku
Mugya Gusti paring nugraha
Semana gedhene bektimu
Jiwa raga, bandha donya
Tanpa sisa
Amung siji pangajabmu
Merdika

Part 2 Tema Pahlawan

Bener, pener, yekti
Sliramu dadi seksi
Seksi pahlawan sejati
Pahlawan mulih aran awit bekti

Awit mangku jejibahan
Tugas luhur, jujur ing palagan
Ngemban amanat Trikora ayahan
Segara Aru biru lugu blak-blakan

Ngemu madu
Maduning bangsa satuhu
Kang Asma Yos Sudarso iku
Korban jiwa raga ing Segara Aru

Ludira kang wekasan
Kanggo nebus Irian
Yos Sudarso gugur kalayan
Asmanya misuwur ing bebrayan

Sliramu Aru, Seksi lugu
Seksi bisu, Satuhu baku

Part 3 Tema Pahlawan

Daksebar kembang mlathi
Ing Taman Makam Pahlawan
Kusuma Bangsa kang sejati
Luhku tumetes… tes… netesi bumi
Aku rumangsa dosa

Durung bisa melu labuh negara
Amung sekar mlathi iki
Tandha setya lan janji
Bakal melu napak suci
Labuh nagri alelandhesan ati suci
Dadi pepenget Agustus iki dina mulya lan suci

Contoh Geguritan Tema Guru

Part 1 Tema Guru

Sertifikasi Guru

Sertifikasi Guru
Kabeh wong wis padha krungu
Apa maneh ana kalangan guru
Nanging… kanthi sertifikasi guru mau

Apa bocah-bocah banjur mituhu
Ora wani karo Guru
Mugiya kanthi sertifikasi iki
Para siswa tambah bekti

Sinau ana sekolah kang mligi
Mantep, karep sajroning ati
Kanthi sertifikasi guru iki
Para guru ana kang ndaftar haji

Uga akeh kang tuku mersi
Nanging kang utama
Kanthi sertifikasi guru iki

Para siswa tambah prestasi
Lan bekti marang Ibu Pertiwi
Lan marang kang gawe urip pati

Aris Irianti
(Sumber: geguritan.com)

Part 2 Tema Guru

Bapak lan Ibu Guruku

wingi nalika sikil iki
tumapak sandhuwure bumi
durung paja-paja ngerti ha, na, ca, ra, ka
alip, ba’, ta’, apa dene good morning teacher!

lumakuning srengenge wis ganti
panyawangku dadi padhang
terawangan
rasaku sangsaya …
ora bisa dakgambarake
sih tresnamu nabet njanget
sajroning atiku

lamun tanpa panjenengan
bisa apa aku nepaki bumi iki ?
leladimu marang aku
ora timbang karo piwalesku

bu guru, pak guru
jangkahku isih adoh
uripku isih nyamut-nyamut
sethithik setetes bun esuk
iku wis cukup
tinimbang banyu sekendhi
marakake ati mati

lepasen lakuku
lilakna labuh labetmu
dakumbare gagasanku
sedyaku kasembadan
donga pangestumu
nuntun marganing sedyaku

Sutapa, W.R

Contoh Geguritan Tema Tresna

Part 1 Tema Tresna

Pepengeranku

Iki pepengeranku nyawang sliramu
Naliko srengenge
Katon soyo gede
Ing dhuwur e jagad

Ya mung kuwi kekarepanku
Nyanding tresnamu
Kang mas Bagus
Kanti petenge jagad
Lintang, wulan dadi seksine

Part 2 Tema Tresna

Tetep Tresna

Nglangut ing majinge wayah ratri
Di kancani suminaring rembulan
Lan gemerlaping lintang
Tes tumetes iluh iki kantri deres
Kayata jala kang mili ngisi jaladri
Manah ingsun anggung roga

Lamun kemutan lakon asmara kalpa kawuri
Eling sliramu kang mblenjani janji
Janji kang wus kakidung semana
Murud nora pamit
Medhotake tresna tanpa kenyana
Ngguwak rasa kang cumitak ing raga
Ananging kahanan kalbu ingsun tetep mindha
Senajan wis pirang warsa
Rasa tresna iki nora sirna
Isih utuh kaukir ing sajroning tyas

Ingsun percaya…
Kabeh kang murud bakal mulih
Kabeh kang maksa bakal bali
Tanggal, wulan, taun kaliwat
Balimu isih daktunggu
Sliramu isih daktresna
Nganti ingsun mungkasi yuswa

(Falika Apta)

Part 3 Tema Tresna

    Jodhoku

(Iswahyudi)

Sliramu sing saiki tak tresnani
Apa ya sliramu…?
Sing arep ngerteni aku salawase
Apa ya sliramu?
Sing arep njaga aku salawase
Apa ya sliramu?
Sing arep nuntun aku marang dalan kang becik
Apa ya sliramu?
Sing arep melu ngrasakake bungah lan rekasaku
Apa ya sliramu?
Sing sesuk arep dadi kanca uripku
Dhuh Gusti
Paringana pitedah kanggo aku
Apa iya iki jodhoku?
post in geguritan.com

Contoh Geguritan Tema Perpisahan

Reuni

Sakwise lawas pisahan
Ketemu wis pada simbah
Rambut wes pada maleh dadi putih
Ketemu mergo mendem kangen

Guyonan koyo sih enom
Duh gusti ingkangmaha kuasa
Amung bisa ngucap alhamdulilah
Isih bisa ngumpul kaya ngene

Ditinggal Rabi

Opo yo lali marang masmu iki
Jaman semoni sing ajeg ngancani
Mrono-mrene ados rekoso
Amreh biso ngadep wong tuo

Kanthi nguyung-nguyuh playuku iki
Banjir eluh tak sambangi
Tak jimati awak kelawan janji
Jebol aku mok tinggal rabi

Sak Karep

Aku lemes
Aku kesel
Aku nelongso
Arel e ambi sing liyo
Aku mek dadi konco
Sing kalah bondo
Aku ngunu opo

Kalah rupo menang tresno
Aku wes ora kuat
Awaku loro kabeh
Ati ku opo maneh
Timbang aku loro
Aku mending mangan ae

Contoh Geguritan Tema Kanggo Kanca

Kanca Part 1

Ana kala nelangsa
Ana kala suka cita
Ana kala memala

Ana kanca kang apkan lan loma
Anane gawe ati tansah bungah
Ana kanca kang tumindak ala
Anane misuh gawe ati loro

Kanca kenthel dadi kebegian
Kanca ala malah kapusan
Ati-ati milih kanca

(Nur Fahmala)

Kanca Part 2

Kanca sing aji banget
Sing nggawe aku seneng saben wektu
Sing ana wektu sneng arep susah

Kanca….
Enggonku nutugne reribet
Nggolek i dalan masalah e
Seneng wes pada pada kasih e
Saiki wis tambah tua
Wis mikir urip e dhewe dhewe
Aja nate nglalekne kancamu kabeh ya

Contoh Geguritan Tema Agama

LILO

Rasa tresno marang manunsa
Ora bisa ditinggalno
Lara ing ati nyawang sing ditresnani
Sumringah batin bisa gaweni

Witing tresno jalaran saka kulina
Bebarangan mrena-mrene
Tansah bagya bisa nduweni
Sliramu lilo tak enteni

Nanging aku tansah kudu lilo
Aku lan sliramu beda agama
Tresno iku ora bisa di paksakne
Trenso lan sayang iku larang regane

Contoh Geguritan Tema Sahabat

Sahabat

Sahabat….
Kowe sing mesti ana ing sandingku
Kowe sing ana wektu senengku
Kowe uga sing ana wektu susahku

Sahabat….
Mung tanganmu sing tansah genggem tanganku
Mung pundakmu sein bisa nrima tangisku
Mung guyumu sing nentremne atiku

Contoh Geguritan Tema Sekolah

Sekolahku Part 1

Sekolahku…
Seneng rasane atiku
Ndeleng sekolahku
Sing resik lan asri

Ana wit-witan sing ijo royo-royo
Adem lan tentrem rasane atiku
Ngresakake apik e sesawangan seklahku

Saben isuk ndakrasakakehawa seger ing dadaku
Ndakrasakake kahanan sekolah sing tentrem
Sing ndadekake aku semangat sinau

Sekolahku Part 2

Sekolahanku…
Saben esuk lakuku tumuju gapuramu
Anggonku ngangsu kawruh
Saben dina senen nganti sabtu
Sing oranono siswa wadone

Sekolahanku….
Etane Kuburan Suwong
Sing kawetar gurune
Sing kawentar prestasine

Contoh Geguritan Tema Budi Pekerti

Matur Nuwun

Pangucapan gamoang diucapke
Pangucapan agawe trenyuh atiku
Sitik tembunge mulya maknane
Endah maknane sakkabehane

Yen bisa diucapke
Kabeh wong mesti luluh atine
Amargo krungu ucapanmu

Senajan manise madu
Nanging tetep manis ucapanmu
Nganti kelingan teken seprene
Matur nuwun.

Contoh Geguritan Tema Pendidikan

SMK Warga Sekolahku

Sakjroning keselku ana esemu
Sekolah ku kuat tanpa sambat
Mung kanggo kamulyanku ing tembe mburi

Dadi murid warga kudu siap batin
Kudu siap awak, siap disiplin, sregep
Tanpo mikir rekasane awak
Siogo ngundi ilmu, siap nrima perintahe
Dawuh e bapak lan ibu guru

Tetep sabar ngadepi guru
Tetep kuat ngadepi akehe kewajiban
Lan kudu bisa nyingkiri wewalening sekolahku

Contoh Geguritan Tema Bencana Alam

Tragedi Tsunami Palu

Dunya iki wes tua
Tanda-tanda dino akhir akeh seng muncul
Manungso tingkah e sak penak e dewe
Lanang Wadon Ra nduwe isin

Dino iku gempa banter tenan
Sampe akeh omah rubuh
Podo sigar
Ora suwi ombak duwur teko
Ora ono itungan jam
Kabeh rata karo lemah dadi siji

Melas aku nyawang para korban
Ono arek cilik nggoleki ibuk e
Gak weruh e ibu e wes katot ombak tsunami

Contoh Geguritan Tema Kemanusiaan

Seduluran

Aku sinau dadi bocah kang apik
Sliramu tansah ngancani aku
Seneng susah sliramu tansah ngancani aku
Matur suwun sedulur kala

Senadyan awak dewe ora tunggal rah
Awak dewe kabeh tetep sedulur
Ora ana kamulyan
Tanpa anane paseduluran

Show Comments

No Responses Yet

    Leave a Reply